THAI SPICY SALMON SALAD ( LAAP SALMON )

Price : 195.- THB